ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายของบริษัท คาร์บิทส์ เอเชีย จำกัด (คาร์บิทส์)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายของบริษัท คาร์บิทส์ เอเชีย จำกัด (คาร์บิทส์)

1. ราคาและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ราคาที่เสนอทั้งหมดเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การเคลม และการคืนสินค้า
ทางบริษัทจะไม่ยอมรับการเคลมว่าได้รับสินค้าไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย เว้นแต่จะมีการแจ้งภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าสินค้าที่ส่งคืนเพื่อเครดิตบัญชีจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังนี้: 14-29 วัน – 10%, หลังจาก 30 วัน – ไม่สามารถเครดิตบัญชีได้ การคืนสินค้าทั้งหมดเพื่อเครดิตบัญชีจะต้องมีการพิสูจน์ตรวจสอบ และจะต้องแจ้งเลขที่อินวอยซ์ก่อนที่จะมีการพิจารณาเครดิต

3. การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงเครดิต
คาร์บิทส์อาจทำการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเครดิตที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลล่วงหน้า

4. การระงับการจัดส่ง และการยุติการจัดส่งสินค้า
คาร์บิทส์อาจยุติ หรือระงับการจัดส่งสินค้า หรือบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิต (Credit term) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของทางคาร์บิทส์โดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว และทางคาร์บิทส์จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อลูกค้า

5. การรับประกัน
ตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือที่ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการรับประกันอย่างชัดแจ้ง การรับประกันโดยนัย การรับประกันตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในลักษณะใด ๆ จะไม่รวมอยู่ในการรับประกันสินค้า คาร์บิทส์รับประกันสินค้าเพียงเท่าที่ซัพพลายเออร์รับประกันสินค้าให้เท่านั้น และไม่รวมถึงการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

6. การรับประกันอย่างต่อเนื่อง
การรับประกันทั้งหมดที่อยู่ภายใต้และที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นการรับประกันอย่างต่อเนื่อง และจะมีการยกเลิกการรับประกันอย่างต่อเนื่องก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางคาร์บิทส์เท่านั้น

7. ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบคาร์บิทส์สำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีอยู่อย่างจำกัด โดยคาร์ทบิทส์สามารถเลือกที่จะรับผิดตามข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าจากความรับผิดดังต่อไปนี้:
(1) หากเป็นการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ให้ทำการเปลี่ยนแทนสินค้า หรือจัดหาสินค้าที่เท่าเทียมกัน ซ่อมแซมสินค้าดังกล่าว ชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนสินค้า หรือหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้า และ
(2) หากเป็นการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้จัดให้มีการบริการอีกครั้ง หรือชำระค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการให้บริการอีกครั้ง
ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต และยกเว้นตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทางตรงกันข้ามกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คาร์บิทส์จะไม่ต้องรับผิด(ตามสัญญา จากการละเมิด หรืออื่น ๆ ) ต่อลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น(รวมถึงการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมา โดยไม่มีข้อจำกัด) ที่ลูกค้าอาจได้รับ หรือเกิดขึ้นกับลูกค้า หรือที่อาจจะเกิดทั้งโดยทางตรง และโดยทางอ้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้า หรือบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือจากการดำเนินการ การไม่สามารถดำเนินการ หรือการละเลยของทางคาร์บิทส์

8. เงื่อนไขการชำระเงิน
ระยะเวลาในการซื้อขายจะอยู่ที่ 30 วัน การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้จะส่งผลให้บัญชีกลายเป็นชำระเงินเมื่อส่งมอบสินค้า (Cash on delivery) ไปจนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดว่าบัญชีจะเปิดขึ้นมาใหม่ได้เมื่อใด คาร์บิทส์มีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยกับลูกค้า โดยคิดจากยอดเงินที่ยังไม่ได้มีการชำระภายในระยะเวลาที่ให้เครดิตตามที่คาร์บิทส์กำหนดในอัตราเท่ากับ 7.5% ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระไปจนถึงวันที่จ่ายชำระหนี้

9. การใช้เงินที่ได้รับ
หากคาร์บิทส์ได้รับ หรือได้เงินคืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนี้ของลูกค้า คาร์บิทส์อาจใช้เงินที่ได้รับเพื่อจ่ายชำระหนี้ใด ๆ หรือหนี้บางส่วนที่คาร์บิทส์เลือก และไม่เป็นการบังคับให้ใช้เงินที่ได้รับตามคำสั่งของลูกค้า หรือบุคคลอื่นใด

10. ค่าใช้จ่ายต่างๆ
หากการชำระเงินยังคงมียอดคงเหลือเกินกว่าเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 5 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย (ตามหลักเกณฑ์ที่ว่าลูกค้ามีทนายความเป็นของตนเอง) และค่าธรรมเนียมตัวแทนทางการค้าที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทในการเรียกคืนเงินยอดคงเหลือ

11. ธุรกรรมต่าง ๆ
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบการทำธุรกรรม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเครดิตของลูกค้า รวมถึงการที่ลูกค้าใช้บัญชีไปในทางทุจริต หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าใช้บัญชีเครดิต หรือพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของลูกค้า

นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีเครดิตของลูกค้าในทางทุจริตทั้งที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้าโดยตรง หรือโดยอ้อม

12. การโอนกรรมสิทธิ์
ความเสี่ยงจากสินค้าที่ส่งไปให้กับลูกค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หากลูกค้าผิดนัดชำระเงิน คาร์บิส์มีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 และยุติธุรกรรมทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่คาร์บิทส์ได้ทำธุรกรรมไว้กับลูกค้า

13. การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้คาร์บิทส์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือโครงสร้างทางกฎหมายของลูกค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางคาร์บิทส์สำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก หรืออันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่แจ้งบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

14. การชดใช้ค่าเสียหาย
ลูกค้าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางคาร์บิทส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสีย ความรับผิด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยอ้อมกับทางคาร์บิทส์ หรือบุคคลอื่นใดอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้า หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

15. ตัวแทนบริษัท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับลูกค้าทั้งในการส่วนตัว และในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทใดๆที่ลูกค้าเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจมา

16. การรวมกัน และการแยกออกจากกัน
หากลูกค้าประกอบด้วยบุคคลมากกว่าหนึ่งคน ภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะเป็นภาระหน้าที่ร่วมกัน และแยกออกจากกัน

17. การแยกออกจากกันได้
ข้อ หรือ ข้อย่อย และส่วนต่างๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะแยกออกจากกัน และเป็นอิสระต่อกัน หากข้อ หรือข้อย่อย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งตกเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ให้ข้อ ข้อย่อย หรือส่วนอื่น ๆ ไม่ได้รับผลกระทบ

18. การสละสิทธิ์
การสละสิทธิ์ของทางคาร์บิทส์จะต้องทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่คาร์บิทส์เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ของคาร์บิทส์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้เครดิต (Credit term) จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขการให้เครดิต (Credit term)อื่น ๆ

19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางคาร์บิทส์เท่านั้น

20. การโอนสิทธิ์
ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ์ในข้อตกลงใดๆภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางคาร์บิทส์ก่อน

21. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัญชี
บัญชีนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัญชีเป็นรายเดือนตามที่ได้ตกลงกัน

22. การใช้กฎหมาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้บังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย ลูกค้าจะต้องยื่นเรื่อง และยินยอมให้ศาลของไทยมีขอบเขตอำนาจศาลอยู่เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

Back to top